Podmienky ochrany osobných údajov – GDPR

  1. Základné ustanovenia:

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)  je spoločnosť:
SANDING spol. s r.o., Nové záhrady I/7, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 777 061    

Kontaktné údaje správcu (Prevádzkovateľa) sú:

Email: dpo@sanding.sk

Telefón: +421 905 466 866

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ  (Správca)  nemá povinnosť vymenovať/určiť  Zodpovednú Osobu.

  1. Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje  a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

  • Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno f) GDPR

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :

Poskytovanie IT služieb a správa IT.

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

Poskytovanie, vylepšenie a podpora našich on-line služieb: Jedná sa o analýzu dát, identifikáciu trendov využitia, výpočty a štatistiky o užívateľskom chovaní.

Vybavovanie a správa objednávok: Pre vybavovanie prichádzajúcich objednávok (predovšetkým objednávok materiálu) využívame služby tretích strán, ktorým odovzdávame Vaše osobné údaje výhradne za účelom vytvárania a vybavenia týchto objednávok.

Web analýza

Pre účely nepretržitej optimalizácie a maximálnej prívetivosti užívateľského rozhrania využívajú niektoré z našich služieb tiež on-line webové analytické služby a sociálne pluginy uvedené nižšie. Údaje použité pre tieto účely sú výlučne neosobnej povahy.

Google Analytics: Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používa tzv. súbory Cookies, t.j. textové súbory uložené v počítači pre analýzu Vášho využívania našich on-line služieb. Správy o chovaní užívateľov, ktoré zhromažďujú súbory Cookies, sú spravidla zasielané na server Google v USA a sú tam uložené. V prípade, keď aktivujete anonymnosť IP v on-line službách uchová spoločnosť Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa prenesená na server Google v USA a bude tam uložená. V mene prevádzkovateľa on-line služieb spoločnosť Google použije tieto informácie k vyhodnoteniu Vášho využívania týchto on-line služieb, k zostavovaniu správ o týchto činnostiach a k poskytnutiu ďalších služieb pre prevádzkovateľa webových stránok týkajúcich sa využívania on-line služieb a činnosti na internete. IP adresa prenášaná Vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spojená s inými údajmi, ktoré sú spoločnosťou Google uchovávané. Ukladanie súborov Cookies môžete zastaviť výberom príslušného nastavenia vo Vašom webovom prehliadači. V tomto prípade však nebudete môcť plne využívať všetky funkcie našich on-line služieb. Okrem uvedeného môžete zabrániť zhromažďovaniu dát vygenerovaných súborov Cookies a ich používanie spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese https://www.google.com/policies/.

Facebook Inc. Facebook 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025 USA, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy  ;

LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043 USA, podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  • Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho  z týchto zmluvných vzťahov .

Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

  • Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

Sú osoby ktoré sa  podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

  • Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje , že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

  • Vaše práva :

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR

Právo namietať podľa článku 21 GDPR

Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR

Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)

Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

  • Ako môžete naplniť svoje práva?

a. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu: dpo@sanding.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
SANDING spol. s r.o., Nové záhrady I/7, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

b. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu dpo@sanding.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
SANDING spol. s r.o., Nové záhrady I/7, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov             

c. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

-už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

-odvoláte svoj súhlas,

-namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

-spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,

-osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,

ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

d. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

-nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,

-spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,

-Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

-namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

-z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

-vytvárania zákazníckeho profilu,

-môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.


Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom: dpo@sanding.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
SANDING spol. s r.o., Nové záhrady I/7, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov,                  IČO: 35 777 061

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je

Úrad na ochranu osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk       

Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00

piatok: 8:00 – 14:00