Správa IT a informačná bezpečnosť ako služba

Správa IT a informačná bezpečnosť ako služba

Prečo zveriť správu IT a zabezpečenie sietí, serverov a počítačov špecialistom externej firmy

Motto: IT sa môže rozrásť do takej miery, aby sa vyplnil všetok čas, ktorý je k dispozícii a všetky zdroje. V konečnom dôsledku môže organizácia dospieť do štádia, kedy nie je schopná plniť ciele, pre ktoré vznikla (modifikovaný Parkinsonov zákon byrokracie)

Mladý hacker. Autor fotky: cottonbro na Pexels

Primárnym cieľom IT je podpora biznisu firmy

Primárnym cieľom IT je podpora biznisu firmy, alebo organizácie. Konečná zodpovednosť za správu IT infraštruktúry a jej zabezpečenie leží na pleciach exekutívy, ktorá ju vo väčšine prípadov deleguje na špecializované oddelenie zabezpečujúce IT podporu. Správa IT infraštruktúry by mala byť koncepčná, vyplývajúca z plánovaných stratégií rozvoja firmy. Väčšie firmy to zvládnu kapacitami svojich IT oddelení. Problém však majú menšie firmy s predmetom podnikania mimo IT. Dokonca aj veľké firmy sa môžu rozhodnúť zveriť správu svojich systémov externým špecialistom, ktorí vďaka implementovaným systémom centralizovanej správy dokážu znížiť ceny pod úroveň interných nákladov firiem.

Svojpomocná správa IT a riadenie informačnej bezpečnosti sa ukazuje ako drahšia alternatíva

V menších firmách, ktoré sa od svojho vzniku rozrastajú, sa neustále zvyšujú aj nároky na IT systémy. Veľa firiem sa kvôli znižovaniu nákladov snaží tieto problémy riešiť svojpomocne. Skôr či neskôr sa však ukáže, že pokiaľ by spoločnosť zverila správu IT externým špecialistom, výdavky na IT by boli nielen nižšie, ale aj presne plánované. Nehovoriac o rýchlosti a profesionalite riešenia problémov. Outsourcing je špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Firmy a organizácie využívajú cudzie kapacity na dosiahnutie vlastných cieľov – v tomto prípade na správu a zabezpečenie IT infraštruktúry.

Základná správa IT a bezpečnostná hygiena

Najnáročnejšia je správa klientskych zariadení. Centrálna správa pracovných staníc umožňuje externému poskytovateľovi efektívne spravovať a udržiavať softvér na týchto staniciach vrátane centrálnej aplikácie bezpečnostných záplat a opravných balíčkov. Ak externý poskytovateľ preberie kontrolu nad pracovnými stanicami vo firme, preberá tým automaticky aj zodpovednosť za zabezpečenie ich spoľahlivej prevádzky, a to z hľadiska zaistenia informačnej bezpečnosti, počítačových sietí, technického aj softvérového servisu a samozrejme aj technickej podpory.

Servisná správa na diaľku dokáže pokryť prevažnú väčšinu servisných zásahov, ako aj riešenie požiadaviek zákazníkov. Komunikácia cez Internet prebieha s použitím kryptovania, čo zaručuje spoľahlivú ochranu prenášaných údajov. Tento spôsob servisu výrazne šetrí celkové náklady na servis a skracuje čas potrebný na vykonanie servisného úkonu.

Pravidelne sa monitorujú kľúčové prevádzkové parametre a samozrejme aj aktuálnosť záplat a antivírového softvéru. Pravidelná kontrola týchto parametrov pomôže zamedziť zlyhaniu serverov a pracovných staníc z dôvodu preťaženia alebo napadnutia. V prípade poruchy pracovnej stanice alebo výpadku spojenia so serverom je servisný operátor poskytovateľa okamžite upozornený na túto skutočnosť a môže začať prípad analyzovať a následne riešiť.

Viac informácií o Správe IT a našich IT službách

Share this post