Outsourcing strategického projektovania a riadenia IT

Outsourcing strategického projektovania a riadenia IT

Jedným z východísk, ako zaistiť, aby IT podpora biznisu bola na dostatočnej úrovni, a umožnila dosiahnuť obchodné ciele je outsourcing. Analytická spoločnosť Gartner zaradila IT outsourcing medzi vlajkové trendy na vrchole „Hype krivky“, ktoré výrazne ovplyvňujú stratégiu firiem. IT outsourcing je aj na Slovensku bežná prax tak na strane poskytovateľov, ako aj na strane zákazníkov.

Outsourcing riadenia IT
Dokončite rýchlejšie svoje projekty s IT outsourcingom.
Autor fotky: Malte Luk na Pexels

Rozvoj firiem závisí od rozvoja IT

Čoraz viac IT procesov na podporu biznisu je externých a spolu s internými majú tieto procesy  nové úlohy, s viditeľným dopadom na obchodné ciele firmy. Trvalo udržateľný rozvoj firiem závisí na IT. Outsourcing a cloudové služby sú jednými z kľúčových odpovedí na otázku, ako majú firmy reagovať na nové trendy ako je cloud, analýza veľkých dát, či sociálna komunikáciu a využiť ich na pre dosiahnutie obchodného úspechu. Predmetom outsourcingu nemusí byť len komplexné poskytovanie určitých služieb. Napríklad správy serverov, či klientskych zariadení, ale aj prenájom kapacity externých špecialistov, ktorými odberateľ nedisponuje, resp. nedokáže využívať celý ich fond pracovnej doby.

Transformované a nové obchodné modely spolu s očakávaniami exekutívy kladú na CIO (chief information officer), čiže šéfa IT oddelenia, vysoké nároky. Aby dokázali nasadiť IT riešenia, ktoré operatívne reagujú na požiadavky a problémy biznisu. Navyše CIO sú často pod tlakom ohľadne dosiahnutia firemných cieľov, ktoré sú často vo vzájomnom rozpore. Najčastejšie je v konflikte nasadenie technológií a využívanie najnovších biznis riešení so znižovaním fixných nákladov na IT.  Ďalšou náročnou úlohou je dosiahnutie súladu s legislatívou, predovšetkým so smernicou GDPR v oblasti ochrany osobných údajov. Inak povedané nároky na CIO sú vysoké a jeho postavenie vo firme často nie je príliš závideniahodné.

Outsourcing riadenia IT a strategického projektovania IT

Jedným z riešení je outsourcing externého IT špecialistu, ktorý bude dočasne, prípadne aj trvalo vykonávať funkciu šéfa IT oddelenia. Virtuálny CIO poskytovaný ako služba vám pomôže nastaviť procesy pre IT oddelenie, aby oddelenie dokázalo plniť náročné požiadavky IT podpory biznisu. A taktiež aby vaše IT bolo v súlade nielen s firemnými politikami, ale aj legislatívou.

Share this post